Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Rozwoju i Promocji

Adres
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW
Kontakt
Telefon
(91) 3872608
Fax
(91) 3872619
E-mail
inwestycje[at]trzebiatow.pl
fundusze[at]trzebiatow.pl
promocja[at]trzebiatow.pl
rip[at]trzebiatow.pl
sport[at]trzebiatow.pl
zamowienia[at]trzebiatow.pl
 
 
 
 
Kierownik
Mariusz Śliwa
Pracownicy
Modzelewska Edyta - Główny specjalista ds. funduszy UE (wew.104)
Rabiega Marek -  Główny Specjalista ds. inwestycji i infrastruktury (wew. 127)
Sulimka Aleksandra - Inspektor ds. zamówień publicznych  (wew. 128)    
Wawiórko Marcin  - Inspektor ds. promocji, sportu i rekreacji (wew.129)
Zadania
Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji należy:

1/ planowanie, realizacja oraz nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi i remontami;
2/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami gminnymi przy realizacji inwestycji gminnych;
3/ sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz wycen robót budowlanych prowadzonych inwestycji      o mniejszym zakresie;
4/ weryfikacja dokumentacji kosztorysowej oraz częściowo budowlanej (w ramach posiadanych uprawnień budowlanych) zleconej do wykonania biurom projektów dla realizowanych inwestycji;
5/ współpraca z biurami projektowymi w zakresie uzgodnienia koncepcji zleconych opracowań;
6/ sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania    i odbioru robót budowlanych dla inwestycji i remontów o małym zakresie;
7/ przygotowanie dokumentów do uzyskania warunków technicznych przyłączenia w Zakładzie Energetycznym, PGNiG oraz ZWiK;
8/ uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań w tym:
 a/ sporządzenie protokołów odbioru robót;
 b/ uzyskanie od wykonawców niezbędnych certyfikatów i atestów, DTR oraz gwarancji.
 c/ przekazanie obiektu użytkownikowi (sporządzenie protokołu PT i OT);
9/ uzyskanie pozwoleń na budowę lub przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki  w Starostwie Powiatowym;
10/ współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie:
 a/ zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia budów;
 b/ uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
 c/ kontroli stanu technicznego obiektów gminnych;
11/ przygotowanie postępowań przetargowych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z realizacją inwestycji gminnych:
 a/ publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy niezbędnych informacji o postępowaniu przetargowym;
 b/ konsultacje oraz wyjaśnienia udzielane oferentom w trakcie trwania postępowania przetargowego;
 c/ przygotowanie zarządzeń Burmistrza w sprawie powoływania członków komisji przetargowych;
 d/ uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 e/ przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej;
 f/ przygotowanie umów na wykonanie robót budowlanych lub na inne czynności związane z realizacja inwestycji;
 g/ pomoc dla dyrekcji szkół i przedszkoli w przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizowane przez nich roboty budowlane;
12/ prowadzenie spraw związanych z budową infrastruktury technicznej, w tym także:
 a/ wyposażanie gminnego zasobu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej;  b/ budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach objętych uchwałą o scaleniu                    i podziale nieruchomości;
 c/ składanie wniosków do wojewody o udzielenie zezwolenia na korzystanie z nieruchomości w celu przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej lub prowadzenia rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac;
 
   Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji należy zajmowanie się wszechstronną promocją gminy w tym:
1/ wykonywanie zadań z zakresu polityki informacyjnej Urzędu, a w szczególności:
 a/ publiczne prezentowanie działań organów gminy;
 b/ organizowanie kontaktów publicznych organów gminy, realizowanych z udziałem lub                                         za pośrednictwem środków masowego przekazu;
2/ zbieranie i opracowywanie materiałów oraz publikacji wydawnictw promocyjnych lub informacyjnych;
3/ współpraca z gminami z kraju i z za granicy;
4/ przygotowanie i udział w targach, wystawach i imprezach promocyjnych;
5/ współorganizowanie z jednostkami organizacyjnymi gminy imprez promujących gminę;
6/ współdziałanie z firmami z terenu gminy w celu wspólnej promocji;
   
  Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji należy również prowadzenie spraw związanych ze sportem      i współpraca z klubami sportowymi, w tym:  
1/ prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
2/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
3/ prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej;
4/ szkolenie oraz doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich;
5/ wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
6/ organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego;
7/ opracowywanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 24 lipca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 11380248 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony