Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Planowania i Ochrony Środowiska

Adres
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW
Kontakt
Telefon
(91) 3872017
Fax
(91) 3872619
E-mail
planowanie@trzebiatow.pl
 
geodezja[at]trzebiatow.pl
srodowisko[at]trzebiatow.pl
warunki.zabudowy[at]trzebiatow.pl
Kierownik
Elżbieta Zawarska  (wew.122)
Pracownicy
Falendysz-Papajewska Dorota - Główny specjalista ds. ochrony środowiska  (wew.123)
Domańska Ilona - Inspektor ds. ochrony środowiska   (wew.123)
Mazur Jerzy - Godeta gminny  (wew.125)
Rowski Robert - Główny specjalista ds. planowania przestrzennego  (wew.124)
Zadania
Do zadań Referatu Planowania i Ochrony Środowiska należy:

1. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
2. udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów, wydawanie z nich  wypisów i wyrysów  oraz zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w tych opracowaniach,
3. ustalanie w decyzjach jednorazowych opłat z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany,
4. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji,
6. wydawanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości ,
7. ustalanie i oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.
8. przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu zabytkowego, oraz przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska i zawiadamiania o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
9. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków.
10. przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięć oraz postanowień dotyczących obowiązku sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, ich zakresu,
11. przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich  usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub  magazynowania,
12. przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wraz z naliczeniem opłaty, zwolnieniem od niej lub  odroczeniem,
13. przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia,
14. przygotowanie decyzji wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód,
15. przygotowanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powstałych wskutek zmiany stanu wody na gruncie.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 6 grudnia 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 11380222 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony