Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Opis
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce
Referat Spraw Społecznych

pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

Inspektor ds. działalności  gospodarczej
tel. 91 38 72 437;  fax: 91 38 72 619;

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

art. 18 ust. 1-14 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami),

uchwała nr III/28/02 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 19 grudnia 202 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem ja i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Trzebiatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wydanie zezwolenia (dołączony do karty) oraz
 kserokopie następujących dokumentów:
     a) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa dzierżawy, najmu lokalu, wypis z księgi wieczystej itp.),
     b) pisemnej zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (tj. co najmniej dwurodzinnym),
     c) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

OPŁATY

Nie pobiera się opłaty skarbowej

Opłata roczna za wydanie zezwolenia:
1)525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)525,- zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)2100,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Jedna rata:
1)175,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)175,- zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)700,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu ( po uprzednim uzyskaniu dyspozycji kasowej w pok. Nr 3
ul. Rynek 15) albo na konto Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie nr 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005, przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązani są do złożenia do 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.  


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty – ok. 14 dni)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie opiniujące wniosek pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą nr III/28/02 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 19 grudnia 2002 r.(dostępna na stronie BIP), składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata, zaś w placówkach gastronomicznych - na czas oznaczony, nie krótszy niż  4 lat.
Inne
Sporządziła
Anna Pałka

Ostatnia aktualizacja
22 maja 2012 roku.

Osoba odpowiedzialnaAnna Pałka
Data utworzenia10 maja 2006
UdostępniłAdriana Radoch
Data udostępnienia15 maja 2006

    Data ost. zmiany: 9 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 9341339 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony