Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Stypendia szkolne o charakterze materialnym
Opis Stypendia szkolne o charakterze materialnym
Miejsce Referat Organizacyjny,

Inspektor ds. oświaty

pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. (91) 38 72 984 wew. 104; fax (91) 38 72 619


e-mail: oswiata@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

rozdział 8 a (art. od 90 b do 90 u) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/

uchwała Nr XXX/306/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebiatów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Formularz wniosku oraz oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny ucznia.
2.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodu (za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku).

OPŁATY

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek wraz z oświadczeniem składa się w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października każdego roku.

Termin rozpatrzenia wniosku – 30 dni od daty upływu terminu składania wniosków

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

INFORMACJE DODATKOWE

1.Stypendium nie przysługuje studentom uczelni wyższych.
2.Każdy wniosek o przyznanie stypendium musi zaopiniować dyrektor szkoły.

Inne Sporządziła
Agnieszka Załachowska

Ostatnia aktualizacja
2 września 2009 r.      
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Bożena Górska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska