Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Opis Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Miejsce Referat Organizacyjny,

Inspektor ds. oświaty

pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,

tel. (91) 38 72 984 wew. 104; fax (91) 38 72 619,
e-mail: oswiata@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Z 1996 roku Nr 60, poz.278 z późniejszymi zmianami)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz.988 z późniejszymi zmianami)-
zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 roku Nr 60, poz.278 z późniejszymi zmianami) pracodawca zawiadamia Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego stosownie do przepisów art.195 § 1 Kodeksu Pracy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Załączniki:
- Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (kopia),
- Świadectwo pracy pracownika młodocianego (kopia),
- Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu (kopia).
- Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej ucznia (kopia),
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kopia),
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

OPŁATY

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin rozpatrzenia wniosku – do 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

INFORMACJE DODATKOWE

Termin składania dokumentów to 3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Inne Sporządziła
Agnieszka Załachowska

Ostatnia aktualizacja
5 września 2012 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2007-02-05
Data udostępnienia 2007-02-05 15:42:50
Osoba odpowiedzialna Bożena Górska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska