Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Zezwolenie na umieszczenie tablicy reklamowej
Opis Zezwolenie na umieszczenie tablicy reklamowej
Miejsce  
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ost. zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Umowa

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o pozwolenie na umieszczenie tablicy reklamowej wraz z mapą przedstawiającą lokalizację reklamy

OPŁATY

Ustala się miesięczne - minimalne stawki opłat za umieszczanie reklam na obiektach i gruntach komunalnych w wysokości:
I strefa   - 15zł. za reklamę o pow. do 1m2;
          - 7,5zł. za każdy następny rozpoczęty m2.
II strefa  - 10zł. za reklamę o pow. do 1m2;
          - 5zł. za każdy następny rozpoczęty m2.
W przypadku gdy powierzchnia reklamowa tablicy wynosi min. 10m2 zarządcy mienia komunalnego zawierając umowę mogą podjąć decyzję o pobraniu opłat niższych max. o 30% od stawek wyjściowych określonych w ust. 1.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty – ok. 7 dni.

INFORMACJE DODATKOWE

Zasady zawierania umów na umieszczanie reklam na obiektach budowlanych i gruntach stanowiących własność gminy.

1.Umieszczanie urządzeń reklamowych, zwanych dalej „reklamą” na obiektach budowlanych i gruntach stanowiący własność gminy wymaga zgody właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej oraz zawarcia z zarządcą obiektu lub gruntu umowy ustalającej warunki założenia i zdjęcia reklamy oraz wysokości opłat z tego tytułu.
2.Nie wymaga zawarcia umowy reklama umieszczona na szybie wystawowej, o ile związana jest z działalnością gospodarczą prowadzoną w lokalu.
3.Nie wymaga zawarcia umowy umieszczenie na obiekcie komunalnym reklamy (oznaczenia firmy) zawierającej:
 a)nazwę (firmę) lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego;
 b)zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności;
 c)termin prowadzonej działalności (dni, godziny).
4.Reklama (oznaczenie firmy) o której mowa w punkcie 3 może być umieszczona:
 a)w obrysie elewacji lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, w postaci tablicy płaskiej lub tablicy o powierzchni do 0,3 m2 umieszczonej prostopadle do lica budynku;
 b)przy wejściu do posesji lub budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub na ogrodzeniu posesji – w postaci tablicy o powierzchni do 0,3 m2.
5.Właściciel reklamy ponosi opłatę wynikającą ze stawki miesięcznej, wielkości reklamy (powierzchni reklamowej), czasu użytkowania oraz strefy odpłatności.
6.Stawki na każdy rok ustala Zarząd Miasta i Gminy w Trzebiatowie.
7.Ustal się dwie strefy odpłatności:
 a)strefa I – obejmująca ulice w Trzebiatowie: II-go Pułku Ułanów, Zagórską, Kamieniecką, Wojska Polskiego, Słowackiego, Mostową, Kołobrzeską, Podmiejską, Półwiejską, Parkową, Kościuszki, Głęboką, Plac Zjednoczenia, Rynek, Witosa, oraz rejony skrzyżowań z tymi ulicami, a także Mrzeżyno;
 b)strefa II – obejmująca pozostałą część Gminy.
8.Podstawą opłaty jest całkowita powierzchnia reklamowa tzn. w przypadku tablic dwustronnych powierzchnia obu stron, w przypadku reklam przestrzennych – powierzchnia wszystkich płaszczyzn reklamy.
9.Umowy zawiera się na czas określony, nie dłuższy jednak niż do końca roku kalendarzowego.
10.Umowa może być przedłużona na rok kolejny poprzez podpisanie aneksu, z uwzględnieniem stawek określonych na dany rok uchwałą Zarządu. Przedłużenie umowy następuje na wniosek właściciela reklamy, złożony nie później niż dwa tygodnie przed końcem roku.
11.Uregulowanie opłaty za umieszczenie reklamy następuje jednorazowo w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy lub aneksu.
12.Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku:
 a)niezgodności reklamy z warunkami pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia;
 b)nieestetycznego wyglądu i niespełnienia warunków technicznych jakim powinno odpowiadać takie urządzenie;
 c)naruszenia innych warunków umowy.
1.W przypadka określonych w pkt 12 właścicielowi nie przysługuje zwrot wpłaconej z góry opłaty.
2.W sytuacjach szczególnych, nie określonych w niniejszych zasadach, decyzje podejmuje Zarząd Miasta i Gminy.
 
Inne Sporządziła
Edyta Modzelewska

Ostatnia aktualizacja
3 listopada 2008 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-09 13:48:26
Data utworzenia 2008-11-03
Data udostępnienia 2008-11-03 16:24:09
Osoba odpowiedzialna Michał Andrzejewski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska