Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Nazwa Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adres UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW
Kontakt
Telefon
(91) 3872017
Fax
(91) 3872619
E-mail
drzewa[at]trzebiatow.pl
gnr[at]trzebiatow.pl
nieruchomosci[at]trzebiatow.pl
rolnictwo[at]trzebiatow.pl
geodezja[at]trzebiatow.pl
przyroda[at]trzebiatow.pl
srodowisko[at]trzebiatow.pl
Kierownik Tabiszewski Łukasz  (wew.122)
Pracownicy Broma Karolina - Inspektor ds. ochrony środowiska (wew.141)
Domańska Ilona - Główny Specjalista ds. ochrony środowiska   (wew.141)
Lisowska - Kizik Wioleta  - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami  (wew.124)
Mazur Jerzy - Geodeta gminny  (wew.125)
Merło Danuta -  Główny Specjalista ds. rolnictwa (wew.123)
Szczebyło Aldona -  Inspektor ds gospodarki nieruchomościami (wew.123)
Waliszka Justyna - Inspektor ds. ochrony środowiska  (wew.141)
Zadania Do zadań referatu należy:

1) określanie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania;
2) obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w szczególności: sprzedaż, nabycie, zamiana, zrzekanie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę oraz w trwały zarząd, użyczanie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkłady niepieniężne do spółek;
3) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej wraz z ustanowieniem w oznaczonym udziale prawa do gruntu oraz sprzedaż lokali wolnych w trybie przetargu;
4) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na gruntach gminnych;
5) dokonywanie  darowizny na cele publiczne;
6) uzyskiwanie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, przy obrocie nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków;
7) zawieranie umów z organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa;
8) oddawanie w trwały zarząd, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy;
9) uzyskiwanie porozumień z odpowiednimi organami przy zagospodarowaniu niektórych nieruchomości;
10) składanie wniosków o przekazanie gminie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne;
11) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w zakresie:
 a) zapewnienia wycen nieruchomości;
 b)naliczania należności za nieruchomości i prowadzenie windykacji tych należności;
 c)współpracy z organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa;
 d)zbywania nieruchomości;
12) podejmowania czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej
13) ustalanie odszkodowania za nabyte przez Gminę prawa do działek wydzielonych pod drogi;
14) współpraca z ZBK w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych;
15) rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie;
16) przyznawanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom;
17) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowania, użyczania, najmu lub dzierżawy;
18) zwalnianie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu;
19) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości oraz oddanie nieruchomości w dzierżawę i najem;
20) przygotowywanie inwentaryzacji budynków komunalnych;
21) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości komunalnych;
22) występowanie z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu;
23) obniżanie ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu;
24) ustalanie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne gminy;
25) ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej gminy;
26) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu;
27) orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi;
28) wyposażanie tworzonych jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych w nieruchomości;
29) włączanie nieruchomości nie zagospodarowanych w wyniku likwidacji lub prywatyzacji komunalnej osoby prawnej do gminnego zasobu nieruchomości;
30) wykonywanie obowiązku wskazania i przeniesienia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli jest ona niezbędna na cele określone ustawą;
31) wyznaczanie dodatkowego terminu w razie  niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości;
32) ustalanie dodatkowych opłat rocznych;
33) udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych, w przypadkach określonych w ustawie;
34) żądanie zwrotu udzielonych bonifikat przy zbyciu przez nabywcę nieruchomości lub zmianie sposobu jej użytkowania;
35) wnioskowanie o podwyższanie lub obniżania bonifikaty od ceny lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu zbycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
36) wnioskowanie o stosowanie umownych stawek oprocentowania innych niż określone w ustawie;
37) ustalanie innych terminów płatności opłat rocznych niż określone w ustawie;
38) ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, oraz prowadzenie ewidencji należności i ich windykacji;
39) wnioskowanie o podwyższanie stawki procentowej opłaty rocznej;
40) aktualizowanie opłaty rocznej oraz wypowiadania wysokości dotychczasowej opłaty rocznej;
41) wnoszenie sprzeciwu od orzeczenia kolegium w sprawie wysokości opłaty rocznej;
42) zmiana stawki procentowej opłaty rocznej oraz pozbawianie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością w drodze decyzji;
43) wykonywanie lub rezygnacja z prawa pierwokupu;
44) ustalanie opłat adiacenckich po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, ustalanie stawki procentowej tej opłaty oraz warunków rozłożenia jej na raty;
45) ustalanie opłat adiacenckich i odszkodowań z tytułu podziału nieruchomości;
46) ustalanie w decyzjach jednorazowych opłat z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości  w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany i informowania o tym rady;
47) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych dotyczących szacowanych nieruchomości;
48) uchwalanie przeprowadzenia na koszt gminy powszechnej taksacji nieruchomości w okresie między terminami ustalonymi w ustawie;
49) stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z mocy prawa;
50) rozłożenie na raty oraz umorzenie odsetek zaległych zobowiązań z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości lub opłat za zarząd nieruchomości;
51) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
52) wydawanie decyzji odmawiających przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
53) wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
54) waloryzowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;
55) wydawanie zaświadczeń o spłacie nalaności do wykreślenia hipoteki;
56) wydawanie zaświadczeń o uregulowaniu opłat z tytułu przekształcenia;
57) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatą z tytułu czynszu najmu i dzierżawy;
58) prowadzenie ewidencji nieruchomości na terenie gminy;
59) obsługa kont w systemie płatności masowych, księgowanie i rozliczanie wpłat w zakresie: użytkowania wieczystego, przekształcania, ratalnej sprzedaży gruntów, opłaty adiacenckiej, dzierżawy, najmu, reklam, bezumownego użytkowania;
60) aktualizacja stawek opłat czynszu najmu i dzierżawy;
61) określanie wysokości opłaty  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
62) stwierdzanie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
63) przejmowanie od Skarbu Państwa wydzielonego majątku wraz z niezbędnymi gruntami,
64) oddawanie w użytkowanie wieczyste albo sprzedawanie kościelnym osobom prawnym gruntów przeznaczonych w planach do zagospodarowania na cele sakralne i kościelne;
65) przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe;
66) przejmowanie w zarząd zabytku nieruchomego;
67) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na gruntach gminnych.

2. Referat prowadzi sprawy związane z ewidencją nieruchomości, przygotowywaniem opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniem podziałów oraz scaleń i podziałów oraz innych spraw związanych z przygotowaniem nieruchomości do zagospodarowania, w tym:
1) ewidencję gminnego zasobu nieruchomości;
2) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego i przepisami odrębnymi;
3) wydawanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości na wniosek i z urzędu,
4) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji;
5) prowadzenie spraw dotyczących  scalania i podziałów nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne  i leśne;
6) dostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych dotyczących szacowanych nieruchomości;
7) komunalizacja mienia;
8) Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości;
9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom, rondom…..

3.Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa prowadzi także sprawy związane z:
1) przyjmowaniem zawiadomień i informowania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt;
2) wyznaczaniem rzeczoznawców do określenia wartości zwierząt;
3) znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.

4. Referat prowadzi sprawy socjalne i bytowe wsi, w tym:
1) udzielanie opinii o wystawieniu na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej;
2) udzielanie informacji mających znaczenie dla ustalania świadczeń z zakresu ubezpieczenia rolników;

5. Referat prowadzi sprawy związane z łowiectwem, w tym:
1) opiniowanie rocznych planów łowieckich;
2) współdziałanie w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zagospodarowania obwodów łowieckich;
3) opiniowanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich;
4) uzyskiwanie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich na gruntach gminy;
5) przyjmowanie zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących,
6) podawania do publicznej wiadomości informacji o organizacji polowań zbiorowych przez koła łowieckie oraz informacji o miejscu, w którym znajduje się "Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" .
7) występowanie o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa zakazu płoszenia zwierząt łownych oraz decyzji na przeprowadzenie odłowu dzikiej zwierzyny.

6. Referat realizuje ponadto zadania związane z:
1) organizacją i prowadzeniem spisów rolnych;
2) wydawaniem decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich i domowych;
3) melioracją - współpraca z Gminną Spółką Wodną;
4) funduszem sołeckim - pomoc dla sołtysów przy wypełnianiu wniosków oraz sprawdzanie pod        względem merytorycznym faktur;
5) wydawaniem zgody na dysponowanie gruntami gminnymi do celów budowlanych - sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie ich przebiegu;
6) uczestnictwem w komisji powołanej przez Wojewodę do określania szkód w wyniku klęski żywiołowej w rolnictwie.

7. W realizacji swych zadań z zakresu rolnictwa i wsi  Referat utrzymuje stałe kontakty i współdziała z sołtysami i radami sołeckimi.

8. Referat prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska,  a w szczególności:
1) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach:
 a) nałożenia na osobę fizyczną eksploatującą instalacje w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującą urządzenie obowiązku wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 b) nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia w odniesieniu do osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji;
 c) ustalenia wymagań w odniesieniu do osoby fizycznej w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
 d) środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć oraz postanowień dotyczących obowiązku sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, ich zakresu a także występowania o opinie i uzgodnienia do organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnych;
2) prowadzenie spraw w zakresie:
 a) przyjmowania wyników pomiarów wielkości emisji składanych przez prowadzących instalacje w odniesieniu do osób fizycznych w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska;
 b) przyjmowania zgłoszeń o instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia lecz może negatywnie oddziaływać na środowisko w odniesieniu do osoby fizycznej w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska;
 c) podejmowania i realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej;
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zawierających informacje o środowisku;
4) prowadzenie spraw w zakresie sporządzenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, przygotowywanie raportów z wykonania tych programów;
5) ustalanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dla instalacji lub urządzeń funkcjonujących dla Gminy);
6) udzielanie dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych ora na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest;
7) wykonywanie obowiązków z zakresu gospodarki odpadami, w tym m.in. przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub  magazynowania;
8) wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony przyrody, w tym:
 a) przygotowywanie materiałów w celu wprowadzenia form ochrony przyrody;
 b) przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wraz z naliczeniem opłaty, zwolnieniem od niej lub  odroczeniem;
 c) przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną  za  zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie  bez   wymaganego zezwolenia;
 d) przygotowywanie decyzji umarzających lub rozkładających na raty albo przesuwających termin płatności opłaty za usuwanie drzew lub krzewów;
9) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w szczególności:
 a) przygotowywanie informacji dla mieszkańców o jakości wody  przeznaczonej  do spożycia przez ludzi;
 b) przygotowywanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 c) przygotowywanie projektu regulaminu (lub jego zmiany) dostarczania wody i  odprowadzania ścieków;
 d) przygotowywanie informacji o zgodności przedłożonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do zatwierdzenia taryf i planu z przepisami  ustawy i celowości przedstawionych do poniesienia  kosztów;
 e) przygotowywanie decyzji w sprawie wymierzenia kary za stosowanie zatwierdzonych taryf lub zawyżanie zatwierdzonych cen i stawek;
10) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na terenie gminy
11) wykonywanie  obowiązków wynikających z ustawy prawo geologiczne  i górnicze, w tym:
 a) przygotowywanie opinii projektów prac górniczych lub ,projektów prac   geologicznych , geologiczno- inżynierskich, rekultywacji gruntów i robót hydrogeologicznych;
 b) przygotowywanie opinii planów ruchu zakładu górniczego i koncesji na wydobycie kopalin..

9. Referat prowadzi sprawy wynikające z ustawy prawo wodne, w szczególności:
1) przygotowuje decyzje wyznaczające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód;
2) przygotowuje decyzje nakazujące właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powstałych wskutek zmiany stanu wody na gruncie;
3) zatwierdza ugodą /w drodze decyzji/ w sprawach zmiany stanu wody na gruntach.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-04 11:55:21
Data utworzenia 2020-09-01
Data udostępnienia 2006-05-09 15:04:37
Osoba odpowiedzialna Danuta Merło
Udostępnił Agnieszka Słodkowska