Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Nazwa Referat Rozwoju
Adres UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW
Kontakt
Telefon
(91) 3872608
Fax
(91) 3872619
E-mail
planowanie[at]trzebiatow.pl
 
fundusze[at]trzebiatow.pl
inwestycje[at]trzebiatow.pl
remonty[at]trzebiatow.pl
zagospodarowanie[at]trzebiatow.pl
zamowienia[at]trzebiatow.pl
Kierownik Rowski Robert  (wew.129)
Pracownicy Joanna Borkowska-Szamotulska - inspektor ds. planowania przestrzennego (wew.126) 
Edyta Modzelewska  - główny specjalista ds. funduszy UE (wew.104)
Marek Rabiega - główny specjalista ds. inwestycji i infrastruktury (wew.127)
Aleksandra Sulimka  - główny specjalista ds. zamówień publicznych (wew.128)
Joanna Woźniak - podinspektor ds. inwestycji (wew.127)
Zadania 1. Referat prowadzi sprawy inicjowania projektów prorozwojowych, koordynacji działań związanych z realizacją przedsięwzięć, pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne.

2. Do zadań Referatu Rozwoju:
1) planowanie, realizacja oraz nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi i remontami;
2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami gminnymi przy realizacji inwestycji gminnych;
3) sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz wycen robót budowlanych prowadzonych inwestycji o mniejszym zakresie;
4) weryfikacja dokumentacji kosztorysowej oraz częściowo budowlanej (w ramach posiadanych uprawnień budowlanych) zleconej do wykonania biurom projektów dla realizowanych inwestycji;
5) współpraca z biurami projektowymi w zakresie uzgodnienia koncepcji zleconych opracowań;
6) sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji i remontów o małym zakresie;
7) przygotowanie dokumentów do uzyskania warunków technicznych przyłączenia w Zakładzie Energetycznym, PGNiG oraz ZWiK;
8) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań w tym:
 a) sporządzenie protokołów odbioru robót;
 b) uzyskanie od wykonawców niezbędnych certyfikatów i atestów, DTR oraz gwarancji.
 c) przekazanie obiektu użytkownikowi (sporządzenie protokołu PT i OT);
9) uzyskanie pozwoleń na budowę lub przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym;
10) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie:
 a) zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia budów;
 b) uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
 c) kontroli stanu technicznego obiektów gminnych;
11) przygotowanie postępowań przetargowych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z realizacją inwestycji gminnych:
 a) publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy niezbędnych informacji o postępowaniu przetargowym;
 b) konsultacje oraz wyjaśnienia udzielane oferentom w trakcie trwania postępowania przetargowego;
 c) przygotowanie zarządzeń Burmistrza w sprawie powoływania członków komisji przetargowych;
 d) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 e) przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej;
 f) przygotowanie umów na wykonanie robót budowlanych lub na inne czynności związane z realizacją inwestycji;
 g) pomoc dla dyrekcji szkół i przedszkoli w przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizowane przez nich roboty budowlane;
12) prowadzenie spraw związanych z budową infrastruktury technicznej, w tym także:
 a) wyposażanie gminnego zasobu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej;
 b) budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach objętych uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości;
 c) składanie wniosków do wojewody o udzielenie zezwolenia na korzystanie z nieruchomości w celu przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej lub prowadzenia rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac;

3. Referat prowadzi sprawy planowania przestrzennego gminy, w tym:
1) ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu gminy - przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium lub jego zmiany;
2) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - zgodnie z procedurą;
3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i uwag do projektu studium lub jego zmiany;
4) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany z własnej inicjatywy lub na wniosek - przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany;
5) sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, zgodnie z procedurą ustaloną w ustawie;
6) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków do planu oraz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
7) udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych planów;
8) wydawanie wypisów i Wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
9) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego także uchylonych i nieobowiązujących i materiałów z nimi związanych;
10) przekazywanie staroście kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
11) dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych  i przedstawianie jej radzie;
12) analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawiania wniosków w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian radzie;
13) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
14) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
15) wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
16) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu;
17) prowadzenie negocjacji  warunków umów dotyczących kosztów wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego;
18) obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Referat prowadzi także sprawy związane z ochroną zabytków, w tym:
1) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków;
2) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu zabytkowego, oraz przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska i zawiadamiania o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;
3) przygotowanie projektów uchwał w sprawie utworzenia parku kulturowego;
4) sporządzanie planu ochrony parku kulturowego;
5) sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
6) prowadzenie  gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-04 11:55:21
Data utworzenia 2020-09-01
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Robert Rowski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska