Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Nazwa Referat Spraw Społecznych i Oświaty
Adres ul. rynek 15
72-320 trzebiatów
Kontakt
Telefon
(91) 3872437
Fax
(91) 3872619
E-mail
alkohole[at]trzbiatow.pl
dzialalnosc.gospodarcza[at]trzebiatow.pl
oswiata[at]trzebiatow.pl
sprawy.spoleczne[at]trzebiatow.pl
Kierownik Małgorzata Kuckiel
Pracownicy Bożena Górska - Główny Specjalista ds. oświaty (wew.149)
Anna Pałka - Inspektor ds. działalności gospodarczej  (wew.133)
Magdalena Walczak - Inspektor ds.społecznych (wew.135)
Zadania 1. Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, licencjami i zezwoleniami, w tym:

1) a byłam przed chwiląObsługa centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w szczególności
a) przyjmowanie i przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy na postać dokumentu elektronicznego;
b) weryfikacja prawidłowości składanego wniosku o wpis do CEIDG, potwierdzenie tożsamości składającego wniosek o wpis do CEIDG, wydanie pokwitowania przyjęcia wniosku;
c) pomoc w wypełnianiu wniosku o wpis do CEIDG;
d) udzielanie przedsiębiorcom w zakresie swojej właściwości informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
e) archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG oraz dokumentacji z nim związanej;
f) przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń lub licencji;
g) wprowadzanie do CEIDG dołączonych do wniosku o wpis żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian będących integralną częścią wniosku o wpis, w tym:
 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
 zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach,  
  zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń,  
 zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
 wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej;
 zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych;
h) wprowadzanie za pośrednictwem CEIDG informacji o pełnomocnikach ustanowionych do załatwiania spraw w imieniu przedsiębiorcy.
i) wprowadzanie za pośrednictwem CEIDG informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego
j) wydawanie potwierdzenia danych z rejestru w formie zaświadczenia;
k) zawiadamianie właściwych organów administracji publicznej w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami prawa w zakresie wykonywania swoich zadań
l) nakazywanie wstrzymywania wykonywania działalności gospodarczej;
m) wnioskowanie do Burmistrza o upoważnienie do dokonania kontroli przez inny wyspecjalizowany organ administracji;
n) współdziałanie i udzielanie pomocy technicznej organom celnym;
2) Wykonywanie zadań określonych ustawą o usługach turystycznych, w tym:
a) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie;
b) dokonywanie kontroli innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
c) nakazywanie wstrzymania świadczeń usług hotelarskich;
3) Wykonywanie zadań określonych ustawą o transporcie drogowym, w tym:
a) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  na pojazd i obszar gminy;
b) udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na pojazd i na obszar gmin  sąsiadujących (po uprzednim zawarciu porozumienia);
c) wydawanie, odmowa udzielenia lub zmiany, cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy;
d) przedstawianie ministrowi właściwemu d/s transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń;
e) kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia;
f) przekazywanie właściwemu marszałkowi województwa informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
4) Wykonywanie zadań określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie dotyczącym zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, w tym:
a)opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebiatów, ustalenia liczy punktów sprzedaży tych napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa/ oraz projektów innych aktów prawa miejscowego w zakresie określonym ustawą;
b) wydawanie zezwoleń oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z cofnięciem zezwoleń w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków obrotu tymi napojami;
c) naliczanie opłat za zezwolenia oraz wydawanie zaświadczeń o dokonanych opłatach,
d) współpraca ze Strażą Miejską, Policją oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi poprzez dokonywanie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych.

2. Do zadań Referatu należy również prowadzenie spraw mieszkaniowych, w tym:
1) przyjmowanie i załatwianie wszelkiej korespondencji w sprawach przydziału i najmu lokali mieszkalnych i socjalnych;
2) organizowanie i obsługa posiedzeń komisji mieszkaniowej;
3) dokonywanie oględzin warunków mieszkaniowych wnioskodawców i sporządzanie protokołów oględzin;
4) kompletowanie i przygotowywanie akt wnioskodawców;
5) sporządzanie projektów list osób zakwalifikowanych do poprawy warunków zamieszkania, zamiany mieszkania i uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu;
6) rozpatrywanie odwołań w sprawach mieszkaniowych;
7) imienne kierowanie osób do administratora budynków celem zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i socjalnych:
a) wytypowanych przez komisję mieszkaniową,
b) które utraciły lokal mieszkalny w wyniku klęski żywiołowej,
c) przekwaterowania z powodu zagrożenia lokalu lub budynku i z budynków przeznaczonych do remontu;
8) wyrażanie zgody na zamianę mieszkań komunalnych;
9) wyrażanie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu po śmierci najemcy i po opuszczeniu lokalu przez najemcę;
10)wyrażanie zgody na przedłużenie umów najmu lokali socjalnych na kolejny okres;
11)typowanie lokali przeznaczonych do remontu we własnym zakresie lub do adaptacji na cele mieszkalne, i wyrażanie zgody po uzyskaniu opinii komisji mieszkaniowej;
12)pozyskiwanie mieszkań z innych zasobów.

3. Referat prowadzi również sprawy z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
1) opracowanie, wdrażanie i realizacja programów zdrowotnych;
2) prowadzenie działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
3) współpraca z właściwymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
4) udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne;
5) opiniowanie aktów normatywnych o tworzeniu, przekształceniu lub likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
6) wyznaczenie lub powoływanie członków rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej,
7) udział w komisjach konkursowych na stanowisko w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej;
8) zapewnienie warunków lokalowych i technicznych organom samorządowym  pielęgniarek i położnych;
9) opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
10)współdziałanie z izbami lekarskimi w sprawie rozmieszczenia aptek;
11)uchwalanie statutu uzdrowiska;

4. Referat prowadzi również sprawy z zakresu oświaty, w tym:
1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi;
2) ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów;
3) realizacja wydanych zaleceń wynikających z czynności nadzoru przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) nadzór nad działalnością publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie spraw administracyjnych, gospodarczych, ekonomicznych i racjonalnego rozliczania przejechanych kilometrów przy dowozie dzieci do szkół;
5) występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych do dyrektora przedszkola lub szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6) wyłanianie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w drodze konkursu, w tym określania regulaminu konkursu oraz powoływania komisji konkursowej;
7) powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola;
8) określanie składu komisji konkursowej w przypadku szkół i przedszkoli nowo zakładanych;
9) przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola na kolejny okres;
10)udzielanie opinii w sprawie powierzenia i odwołania ze stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych;
11)odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego;
12)przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;
13)wydawanie zezwoleń, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w sprawie założenia szkoły lub przedszkola publicznego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczną;
14)dokonywanie wpisu do ewidencji  szkół i przedszkoli niepublicznych oraz -  wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
15)podpisywanie aktu założycielskiego szkoły lub przedszkola oraz nadawania jej pierwszego statutu;
16)likwidacja, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty publicznego przedszkola lub szkoły;
17)dokonywanie oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola;
18)powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
19)przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
20)wnioskowanie o nadanie, w drodze decyzji administracyjnej stopnia nauczyciela mianowanego;
21)udzielanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły;
22)określanie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatkowych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
23)przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego na  stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
24)określanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach;
25)zatwierdzanie arkusza organizacji publicznych szkół i przedszkoli;
26)opracowywanie wniosków o nagrody kuratora oświaty i ministra edukacji oraz odznaczenia państwowe i resortowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
27)występowanie z propozycjami dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
28)sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów i przekazuje Burmistrzowi;
29)zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki do szkół w przypadkach określonych ustawowo;
30)nadzór nad racjonalnym rozliczeniem przejechanych kilometrów przy dowozie dzieci do szkół;
31)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium szkolnego;
32)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zasiłku szkolnego;
33)ustalanie i naliczanie kwot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
34)gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej;
35)sporządzanie sprawozdań dotyczących różnorodnych danych liczbowych związanych z oświatą gminną na bazie SIO;
36)zapewnienie dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki do odpowiedniego dla nich ośrodka;
37)sporządzanie umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi/ dzieci z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi o zwrot kosztów przejazdu do najbliższego ośrodka umożliwiającego tym dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego;  
38)sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - i przekazywanie RIO, Radzie Miejskiej, dyrektorom szkół, związkom zawodowym;
39)sporządzanie i scalanie informacji o aplikowaniu przez szkoły i przedszkola do wybranych     programów pomocowych;
40)współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
41)współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji programów rządowych;
42)prowadzenie spraw związanych z wypoczynkiem i wymianą młodzieży.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-28 15:18:55
Data utworzenia 2020-09-01
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska