Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sekretarz
    
Andrzej Kuliberda
Kontakt
Telefon
91 3872984 wew.103
Fax
91 3872619
E-mail
sekretarz@trzebiatow.pl
Dyżury
-
-
Zadania 1. Do zadań Sekretarza Gminy należy:
1/ kierowanie bieżącą pracą Urzędu,
2/ wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych,
3/ w uzgodnieniu z burmistrzem zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu,
4/ kierowanie na wyjazdy służbowe dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
5/ sprawowanie nadzoru nad działalnością referatów i jednostek organizacyjnych w zakresie: organizacji jednostek, realizacji uchwał i wytycznych rady i burmistrza oraz przygotowaniem uchwał i innych materiałów na sesje Rady Miejskiej,
6/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przystępowaniem do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,
7/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych gminy, poza sprawami przydzielonymi referatom, w tym także:
  a. tworzenie ośrodka pomocy społecznej,
  b. tworzenie i likwidacja instytucji kultury,
  c. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4/ koordynowanie działań pomiędzy referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy, rozstrzyganie sporów kompetencyjne,
5/ przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
6/ rozpatrywanie skarg na działalność pracowników Urzędu,
7/ w uzgodnieniu z burmistrzem realizowanie polityki kadrowej i płacowej urzędu,
8/ planowanie kosztów utrzymania urzędu i prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
9/ podpisywanie umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
10/ wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia burmistrza,
11/ przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
12/ udzielanie prasie informacji o działalności gminy.
13/ prowadzenie  spraw:
  a. uchwalania statutu gminy,
  b. tworzenia jednostek pomocniczych gminy,
  c. ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia
     do korzystania oraz środków budżetowych,
  d. przyjmowania zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
  e. określania sposobu wykonywania uchwał rady,
  f. przystępowania gminy do związków lub stowarzyszeń międzygminnych,
  g. współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
  h. określania regulaminem organizacyjnym organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu,
  i. tworzenia i rozwiązywania Straży Miejskiej,
  j. powoływania i odwoływania Komendanta Straży Miejskiej,
  k. nadawania regulaminu Straży Miejskiej, określającego jej szczegółową strukturę organizacyjną,
13/ prowadzenie  spraw współdziałania z organami władzy państwowej, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, mniejszościami narodowymi oraz kościołami i organizacjami wyznaniowymi w sprawach ogólnych nie przypisanych do zakresu działania referatów lub jednostek organizacyjnych gminy,
14/ sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP.

2. Sekretarz Gminy jest Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych. Do zadań Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych należy:
1/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2/ ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3/ kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
4/ szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5/ zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
6/ opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2013-10-07 11:19:18
Data utworzenia 2005-07-21
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Adriana Radoch
Udostępnił Agnieszka Słodkowska