Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Skarbnik
    
Mariola Ludwiczak
Kontakt
Telefon
91 3872725 wew. 111
Fax
91 3872619
E-mail
finanse@trzebiatow.pl
Dyżury
 
 
Zadania 1. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
1/ udzielanie kontrasygnaty na podpisywanych umowach,
2/ powiadamianie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty,
3/ wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu,
4/ przekazywanie referatom i jednostkom organizacyjnym gminy wytyczne do opracowania materiałów
    związanych z projektem budżetu,
5/ prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem budżetu gminy, w tym:
  a. przygotowywanie projektu budżetu gminy w oparciu o materiały otrzymane z referatów i jednostek
     organizacyjnych,
  b. określanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów
     informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  c. określanie szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy,
  d. przekazywanie jednostkom informacji o opracowanym układzie wykonawczym budżetu gminy,
  e. sporządzanie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
  f. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie, w tym z tytułu:
     - zmian kwot dotacji przyznanych gminie,
     - dysponowania rezerwami budżetowymi oraz
     - podziału kwot rezerwy subwencji.
6/ sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu gminy przez referaty i jednostki organizacyjne gminy,
7/ przechowywanie umów dotyczących realizacji budżetu,
8/ wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia burmistrza,
9/ dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie oraz organizowanie obiegu
    dokumentów finansowych,
10/ prowadzenie spraw:
  a. blokowania planowanych wydatków budżetowych,
  b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  c. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
  e. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
  f. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza,
  g. określania wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  h. sporządza półroczne i roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy,
  i. zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyłania bank na obsługę budżetu gminy oraz na
     zaciągnięcie kredytów.

2. Skarbnik Gminy jest Kierownikiem Referatu Finansowego.

3. Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Podatkowym.
Dokumenty powiązane
Uchwała Nr XL/393/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2013-10-07 11:16:56
Data utworzenia 2005-07-21
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Adriana Radoch
Udostępnił Agnieszka Słodkowska