Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

Nazwa Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebiatów
Opis Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebiatów
Miejsce Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej,
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów
tel. 91 38 72 623
fax. 91 38 72 623 (wew. 23)
e-mail: zdgigk@onet.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późń. zm.)

- Uchwała Nr XLIX/457/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia  26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebiatów.

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późń. zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Trzebiatów składa się w Zarządzie Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów

Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór osobisty decyzji (lub przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia
2. Dokumenty dołączane do wniosku:
  - Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne - tzn. z 3 ostatnich miesięcy).
  - Dokumenty poświadczające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  - Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania samochodami asenizacyjnymi.
  - Ważne badania techniczne samochodów asenizacyjnych.
  - Udokumentowanie prawa do dysponowania bazą.
  - Udokumentowanie dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji samochodów asenizacyjnych.
  - Zaświadczenia: NIP i REGON.
  - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne - tzn. z 6 ostatnich miesięcy); w przypadku: spółek cywilnych - umowa spółki, stowarzyszeń - statut stowarzyszenia.
  - Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.
  - Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 107,00 zł, a w przypadku zmiany zezwolenia w wysokości 53,50 zł.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Wnioskodawcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.


OPŁATY

Opłaty skarbowe wynoszą:
1/ 107,00 zł - za udzielenie zezwolenia
2/ 53,50 zł - za zmianę warunków udzielonego zezwolenia

Opłaty dot. pkt 1 i 2 można:
- uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni (przy kompletnym i nienagannym złożeniu niezbędnych dokumentów)

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w miejscu załatwienia sprawy - osobiście lub przesłania drogą pocztową.
Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług.

Inne Sporządził
Zbigniew Litwinowicz

Ostatnia aktualizacja
10 maj 2011 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2011-05-11 13:31:31
Data utworzenia 2011-05-10
Data udostępnienia 2011-05-10 14:02:24
Osoba odpowiedzialna Zbigniew Litwinowicz
Udostępnił Agnieszka Słodkowska