Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

Nazwa Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiatów
Opis Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiatów
Miejsce Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej,
Trzebiatów ul. Sportowa 19,  

tel./fax. 91 38 72 623

e-mail: odpady@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1/ ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r. poz. 1399/
2/ ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2015 r. poz. 584/
3/ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r poz. 23/
4/ ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015 r. poz. 783/

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiatów.


WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Wniosek o wpis do rejestru.
2/ Załączniki:
  a/ dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  b/ oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą,
- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

Ww. dokumenty winne być zgodne z art. 9c ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm./


OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości:
50,00 zł - za wpis do rejestru działalności regulowanej.
25,00 zł - za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897/ przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia  w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie albo na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
nr 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał wymagań ustawowych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Odbiór zaświadczenia o wpisie do działalności regulowanej:
- osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru,
- za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Inne Sporządził
Jarosław Słodkowski

Ostatnia aktualizacja
05 kwietnia 2017 r.
Inne Sporządził
Jarosław Słodkowski

Ostatnia aktualizacja
22 luty 2019 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-13 12:50:38
Data utworzenia 2012-01-05
Data udostępnienia 2012-01-10 12:47:13
Osoba odpowiedzialna Jarosław Słodkowski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska