Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zmiana imion i nazwisk
Opis Zmiana imion i nazwisk
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  29 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek  piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jedn. : Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska wraz z uzasadnieniem
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
(gdy wniosek składany jest osobiście)


OPŁATY

1. Opłata skarbowa w wysokości 37 zł.- za wydanie decyzji
2. Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5
lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Do 1 miesiąca
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

TRYB ODWOŁAWCZY

Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
jej decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebiatowie
wnieść odwołanie do Wojewody  Zachodniopomorskiego w Szczecinie,  
odwołanie nie podlega opłacie skarbowej


INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek
przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców,
chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje
bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich
może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu
Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu
2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka
przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie
3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona
osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej
z podpisem potwierdzonym notarialnie
4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów
stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego
5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona
6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa
7. Zmiany imienia/nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,
w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  a) imienia/nazwiska ośmieszającego
  b) na imię/nazwisko używane
  c) na imię/nazwisko które zostało bezprawnie zmienione
  d) na imię/nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa
       którego obywatelstwo również się posiada
8. Zmiana imienia/nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę
9. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC
(lub jego Zastępcy)
10.Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć
za pośrednictwem Konsula RP

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-20 13:01:49
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska