Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego
Opis Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. 2014.1741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. 2014.1628-j.t.)
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788-j.t.)
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)WYMAGANE DOKUMENTY

1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu,
zezwalające na zawarcie małżeństwa
2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa
według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu
o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych


OPŁATY

1.Opłata skarbowa 84 zł. - za sporządzenie aktu małżeństwa
2.Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5
lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005.

TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

TRYB ODWOŁAWCZY

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia
lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

INFORMACJE DODATKOWE

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia
pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju,
a za granica przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym
Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe
zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego
2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało
skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające
brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej

Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednej
z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest
terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc

Duchowny przekazuje do USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika USC, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-18 15:13:34
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska