Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
Opis Wydanie zaświadczenia o możności prawnej
do zawarcia związku małżeńskiego za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca
zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(dz.U.2014.1628-j.t.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa
za granicą
2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
  a)odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej)
  jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis
  orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
  Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana
  zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu
  jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie
  skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego
  na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez Sąd Okręgowy w kraju
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem
4. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy


OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 38 zł. za wydanie zaświadczenia
Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5
lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Do sadu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy


INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania osoby,
której zaświadczenie dotyczy, lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej

Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy
Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-19 11:11:39
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska