Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Opis Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. 2012.788-j.t.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U 2014.1741)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej
(Dz.U. 2014.1628-j.t.)
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz.U. z 2010 r. Nr 217 , poz. 1427 ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznie 2015 r.
w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu,
zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu
3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  a)Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  b)Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej


OPŁATY

1. 84zł.- opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie pok. 5
lub na konto Urzędu
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005
2. 1000 zł. - w przypadku ślubu poza terenem Urzędu
płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie pok. 5
lub na konto Urzędu
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ODPOWIEDZI

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa


TRYB ODWOŁAWCZY

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński


INFORMACJE DODATKOWE

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia
pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą
przed polskim konsulem.
Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie
w obecności tłumacza
2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W dniu zawarcia małżeństwa narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z wyżej wymienionych osób
nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-18 15:13:34
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska