Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Opis Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 152 (wew. 136)
fax. 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30-15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dz. U. z 1964 r Nr 9, poz. 59z późniejszymi zmianami.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (dz.U.2014.1741).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U 2014.1628-j.t.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie oświadczenia z podpisami matki oraz ojca dziecka,
Sporządzenie protokołu uznania dziecka.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będącym ojcem biologicznym dziecka.
2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
3. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców


OPŁATY

Nie pobiera się


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Do sadu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa

 
INFORMACJE DODATKOWE

1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, ż ojcem dziecka jest mąż matki ( czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa.
2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte
4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą- przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno       z rodziców jest obywatelem polskim.
5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-04-29 14:25:15
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska