Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zawieszenie działalności gospodarczej
Opis Zawieszenie działalności gospodarczej
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Składanie wniosków - Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1 - Punkt Obsługi Interesanta (parter)
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 6 marca 2018 r. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647)Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalność gospodarczej osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:
  - zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
  - bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  - złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - organ gminy po weryfikacji  przekształci go na formę elektroniczną   - przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie
2. Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Więcej informacji na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(www.ceidg.gov.pl formularze i instrukcje),
2. Do wglądu:
   - dokument potwierdzający tożsamość przedsiębiorcy, jeśli formalności dokonuje pełnomocnik strony - dokument potwierdzający jego tożsamość.


OPŁATY

Bez opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje, przekształcenie wniosku z formy papierowej w elektroniczną jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646), z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Z uprawnienia zawieszenia, może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
2. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
3. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
4. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w rożnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
6. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej  
7. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał wymagań ustawowych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
CEIDG
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
14 czerwca 2018r.       
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2012-01-26
Data udostępnienia 2012-02-14 11:11:58
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska