Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora
Opis Zachodniopomorska Karta Rodziny
i Zachodniopomorska Karta Seniora
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl; sprawy.spoleczne@trzebiatow.pl;

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Składanie wniosków- Urząd Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1 - Punkt Obsługi Interesanta (parter)
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Porozumienie Partnerskie nr ROPS/III/22/2018 zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Trzebiatów w zawiązku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. Region dla Rodziny, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  w dniu 30 września 2014 r. (dotyczy realizacji  2 zadań: Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska
Karta Seniora)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1/ Przyznanie Karty następuje na podstawie złożonego wniosku w urzędzie przez mieszkańców Gminy Trzebiatów.
2/ W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.

Więcej informacji na stronie www.rodzina.wzp.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny:

http://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wniosek-o-wydanie-Zachodniopomorskiej-Karty-Rodziny.pdf
Regulamin:
http://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-ZKR.pdf
lub
2/ Wniosek o Wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora:
http://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wniosek-o-wydanie-Zachodniopomorskiej-Karty-Seniora.pdf
Regulamin http://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-ZKS.pdfOPŁATY

Bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od daty złożenia wniosku
 
TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

DODATKOWE INFORMACJE

1/ Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny  z terenu gminy Trzebiatów. Karta umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert m.in.: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; lub ministra właściwego dom spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; lub legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem
c) rodzinne domy dziecka

Karty wydawane są bezpłatnie. W przypadku rodzica i jego małżonka Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci posiadających karty wydane na czas określony, które po ukończeniu 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej ważnej karty do ukończenia 26 roku życia dziecka.
Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym, w przypadku dzieci uczących się z legitymacją szkolną, bądź studencką.

2/ Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora są objęte osoby starsze z terenu gminy Trzebiatów. Karta umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert m.in.: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu pn. Zachodniopomorska Karta Seniora..

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się  osoby, które ukończyły 60 rok życia.  
Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony.
Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora:
http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

Więcej informacji na stronie www.rodzina.wzp.pl
Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
7 stycznia 2019 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2019-01-07
Data udostępnienia 2019-01-09 13:28:05
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska