Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zasiłek szkolny
Opis Zasiłek szkolny
Miejsce Referat Organizacyjny,

Inspektor ds. oświaty

pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. (91) 38 72 984 wew. 104; fax (91) 38 72 619

e-mail: oswiata@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

rozdział 8 a (art. od 90 b do 90 u) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/
uchwała Nr XXX/306/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebiatów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

Formularz wniosku
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodu (za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku), dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

OPŁATY

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Termin rozpatrzenia wniosku – 30 dni od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa.  

INFORMACJE DODATKOWE

1.Zasiłek nie przysługuje studentom uczelni wyższych.
2.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności w przypadku: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, urodzenia dziecka, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia.
Inne Sporządziła
Agnieszka Załachowska

Ostatnia aktualizacja
2 września 2009 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Bożena Górska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska