Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Opis Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z póżn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar gminy Trzebiatów
2. Załączniki do wniosku:
2.1 Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
2.2 Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające że odpowiedni przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i  zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa  w art.59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazy wykonywania zawodu kierowcy,
2.3 Kserokopia badan lekarskich i psychologicznych kierowcy stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
2.4 wykaz pojazdów,
2.5 dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów do licencji,
2.6 kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).
3. Do wglądu:
3.1 oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.


OPŁATY

Opłata:
za udzielenie licencji na obszar gminy na okres:
od 2 do 15 lat - 200 zł,
od 15 do 30 lat - 250 zł,
od 30 do 50 lat - 300 zł.

Opłata za wydanie wypisu z licencji:
* na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji 1% od podstawy,

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10%

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 - w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W przypadku odmowy udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
18 kwiecień 2024 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-18 12:27:08
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska