Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)
Opis Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)
Miejsce Referat Spraw Społecznych

Specjalista ds. działalności gospodarczej
pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 181 ust. 4-5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (dołączony do karty) oraz
2.Kserokopie następujących dokumentów:
  a)zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców.


OPŁATY

Nie pobiera się opłaty skarbowej

Opłata  za wydanie zezwolenia:

Opłata roczna za wydanie zezwolenia:
 a)525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 b)525,- zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 c)2100,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Jedna rata:
 a)175,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 b)175,- zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 c)700,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu albo na konto Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie nr 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005, przed wydaniem zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązani są do złożenia do 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty – ok. 14 dni)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie opiniujące wniosek pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą nr III/28/02 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 19 grudnia 2002 r. (dostępna na stronie BIP), składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu odbioru i jest ona pobierana proporcjonalnie (licząc od dnia wydania do końca roku kalendarzowego).
Inne Sporządziła
Izabela Żaczek

Ostatnia aktualizacja
28 października 2009 roku.     
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2009-10-28
Data udostępnienia 2009-11-17 15:41:03
Osoba odpowiedzialna Anna Pałka
Udostępnił Agnieszka Słodkowska