Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Decyzja o warunkach zabudowy
Opis Decyzja o warunkach zabudowy
Miejsce Referat Planowania i Ochrony Środowiska
pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,  

tel. 91 38 72 017;
fax: 91 38 72 619;
e-mail: planowanie@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o warunkach zabudowy, doręczona stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 21).

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów)
2.Załączniki:
 - dwie kopie mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (kopie mapy ww. można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach – ul. Dworcowa 23),
 - ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 - potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych): 107 zł.

Opłatę za wydanie decyzji należy wnieść w kasie , pok. nr 5 lub na rachunek bankowy Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 60 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

Inwestycje skomplikowane m. in. mogące pogorszyć stan środowiska, mogą powodować wydłużenie czasu trwania postępowania administracyjnego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
  Sporządził
Robert Rowski

Ostania aktualizacja

3 listopada 2008r.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-09 13:13:57
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Robert Rowski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska