Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Decyzja o warunkach zabudowy
Opis Decyzja o warunkach zabudowy
Miejsce Referat Rozwoju
pok. nr 16
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,  

tel. (91) 38 72 608; fax: (91) 38 72 984;


e-mail: warunki.zabudowy@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1/Decyzja o warunkach zabudowy, doręczona stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2/Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 16).


WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów)
2/ Załączniki:
- dwie kopie mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również   w skali 1:2000 (kopie mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach - ul. Dworcowa 23),
- charakterystyka zabudowy (gabaryty projektowanego obiektu) przedstawione w formie graficznej i opisowej;
- warunki techniczne uzbrojenia terenu lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną, a inwestorem w sprawie uzbrojenia terenu;
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

1/ 598 zł - (opłata skarbowa za wydanie decyzji),
2/ zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
3/ 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

Opłatę za wydanie decyzji należy na rachunek bankowy Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

Inwestycje skomplikowane m. in. mogące pogorszyć stan środowiska, mogą powodować wydłużenie czasu trwania postępowania administracyjnego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w określonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
  Sporządził
Robert Rowski

Ostania aktualizacja

8 marca 2021r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-02-15 12:22:53
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Robert Rowski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska