Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie "Karty dużej rodziny"
Opis Wydanie "Karty dużej rodziny"
Miejsce Refarat  Spraw  Obywatelskich
pok. nr  21

Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. (91) 38 72 152 (wew. 138);  
fax: (91) 38 72 619;  

e-mail: usc@trzebiatow.pl
godz. pracy:  od poniedziałku   do piątku  od  7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1/2/Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. u z 2017r. poz.1832)
Rozporządzenie MPIPS z dnia 27 lipca 2017 uchylające rozporządzanie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz.U z 2017 r., poz. 1454)
3/Rozporządzenie MPiPS z dnia z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie unieważnienia Karty Dużej Rodziny , wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U z 2017 r., poz.2449)  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie Karty Dużej Rodziny


WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Ogólnopolska KDR jest system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuję rodzinom w której rodzic, rodzice, lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie  co najmniej troje (3)  bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki , maksymalnie do 25 r.ż. osoby z niepełnosprawnością otrzymują na czas trwania niepełnosprawności.    
2/ Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
a/Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny;
b/w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
c/w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
d/w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż - dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia;
e/w przypadku dzieci wieku powyżej 18 r.ż. - dokument tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
f/w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
g/w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
h/w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3/ Składając wniosek o wydanie duplikatu KDR, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub , w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

4/Należy jednak wskazać że  organ może domagać się okazania innych dokumentów lub odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z KDR ( np. w przypadku cudzoziemca)


OPŁATY

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.
W przypadku zagubienia/utraty KDR należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.
Duplikat KDR :
a/ w przypadku , gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie KDR i wybiera tylko jedną z formę KDR - nie ponosi opłaty, ale musi liczyć się z tym. że jeśli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę KDR, będzie musiał ponieś za nią opłatę w wysokości 9,21 zł.,
b/ w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu KDR ponosi tylko opłatę za duplikat, niezależnie , czy chce czy go w formie tradycyjne czy elektronicznej , czy w obu formach  w wysokości 9,40 zł.
c/ w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie KDR w formie elektronicznej dla jeden osoby, dla której wniosek o przyznanie KSR był złożony przed 1.01.2018 r. - jest zwolniony z opłaty - jednak wniosek o elektroniczną formę KDR - musi złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

Opłatę należy uiści na  rachunek bankowy :
Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział w Szczecinku Punkt Obsługi Klienta w Trzebiatowie
43 8566 1026 0311 1100 2002 0075TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1/ Burmistrz Trzebiatowa rozpatruje wniosek niezwłocznie.
2/ Załatwienie sprawy wymagającej postępowanie wyjaśniające powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
3/ Burmistrz Trzebiatowa po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk KDR, a następnie czeka na dostarczenie gotowej KDR.

 
TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję.


INFORMACJE DODATKOWE

1/ KDR uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr . Lista jest aktualizowana na bieżąco.
2/ Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczane są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr.
3/ Podstawa prawa i inne dokumenty związane z Rządowym Programem są zamieszczone na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo/kdr.
4/ Miejsca , w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem "TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY"

Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
19  luty 2019 roku                                                                                                                                              
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-02-20 11:02:34
Data utworzenia 2014-05-16
Data udostępnienia 2014-06-26 12:17:05
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska