Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Opis Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 21 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)  
fax:(91) 38 72 619  

e-mail: ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2010 r. Nr 217 poz.1427 z późn.zm)
2. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia  29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn.zm),
3.Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dz.Uz z 2014 r. poz.1628 z późn.zm)
4. Art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.267 z późn .zmWYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz "Zgłoszenia pobytu stałego/ Permanent Residence Registration From" (odrębny dla każdej meldującej się osoby, również dla dziecka)
2.Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia: przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument " zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo  zgody na pobyt tolerowany.
3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.      
4. Obywatel będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w  państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej.
5.Do wglądu:
a) tytuł prawny do lokalu- np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu.
6.W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika  dodatkowo:
a) pisemne pełnomocnictwo do zameldowania na pobyt stały;
b) dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamościOPŁATY

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwuTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje


INFORMACJE DODATKOWE

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba  sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego zameldowania.
4. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem w formie o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.267 z późn .zm)po okazaniu przez pełnomocnika - do wglądu jego dowodu osobistego, z w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamość
Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
21 marca 2015r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-26 14:20:24
Data utworzenia 2015-03-21
Data udostępnienia 2015-03-26 14:20:24
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska