Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Opis Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Miejsce Referat Organizacyjny - Inspektor ds. Obrony Cywilnej Inspektor  Bhp
Urząd Miejski  w Trzebiatowie
72-320 Trzebiatów
ul. Rynek 1
pok. nr  7a
tel. 91 38 72 314 (wew. 109); fax 91 38 72 619

e-mail: oc_bhp@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 
   
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 24, 27, 29, 30 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. , Nr 62, poz. 504)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów) oraz załączniki:
1.Program i regulamin imprezy masowej,
2.opinie:
- Komendanta Powiatowego Policji,
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia  ratunkowego) właściwych ze względu na obszar odpowiedzialności służbowej, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu oraz przewidywanych zagrożeniach,
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
3.informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
4.regulamin obiektu,
5.wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
6.graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający oznaczenie:
- dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
- dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
- punktów obsługi medycznej,
- punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
- punktów informacyjnych,
- lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i  energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu,
- informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
- informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie  rozmieszczenia służby porządkowej oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i warunki łączności pomiędzy podmiotami  biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
7.szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub inne miejscowego zagrożenia,
8.terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
9.informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa,
10.informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
11.polisę ubezpieczeniową,
12.informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w  przypadku przeprowadzenia imprez masowych w strefie nadgranicznej,
13.informacje o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
14.pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowe w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w  zarządzie tej jednostki.


OPŁATY

Opłata  za wydanie decyzji: 82,- zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty – ok. 7 dni)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 
TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Trzebiatowa z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Inne Sporządził
Władysław Michalski

Ostatnia aktualizacja
25 listopada  2009 roku    
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-09 13:48:26
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Paweł Kaczmarek
Udostępnił Agnieszka Słodkowska