Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie na pobyt stały
Opis Zameldowanie na pobyt stały
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr  21 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)
fax: (91) 38 72 619  

e-mail:ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 24 ust.1, 2 pkt 1, ust 3 i ust.4, art.25, art.26, art. 27, art.28, art.30, art.32 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz.U z 2010 r. Nr 217 poz.1427 z późn.zm)
2. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia  29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn.zm),
3. Cześć IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dz.Uz z 2014 r. poz.1628 z późn.zm)
4. Art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.267 z późn .zmWYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz "Zgłoszenia pobytu stałego/ Permanent Residence Registration From" (odrębny dla każdej meldującej się osoby, również dla dziecka)
2. Do wglądu:
a)dowód osobisty
b)tytuł prawny do lokalu- np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi
         wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna,
         decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu
3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika  dodatkowo:
a)pisemne pełnomocnictwo do zameldowania na pobyt stały;
b)dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument  
         pozwalający na ustalenie tożsamości

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaję osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały


OPŁATY

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

2. Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje


INFORMACJE DODATKOWE

1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba  sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego zameldowania.
3. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem w formie o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U.                    z 2013 r. poz.267 z późn .zm)po okazaniu przez pełnomocnika - do wglądu jego dowodu osobistego, z w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości
Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
21 marca 2015 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-26 14:20:26
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska