Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego
Opis Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr  21 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)  
fax:(91) 38 72 619  

e-mail: ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

1. Art.24 ust 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(tj.Dz.U z 2010 r.Nr 167, poz.1131 z późn.zm)
2. Rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz.U z 2015 r. poz.212)SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu osobistego


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek  o wydanie dowodu osobistego -DO/W/1e (wypełniony wniosek należy przesłać przez Internet)
Załącznik:
2. Plik zawierający fotografię o wymiarach ca najmniej 460×610 pikseli wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.
Fotografia powinna być aktualna , wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku.
Musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość.
Musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80 %fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej.
Bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami.
Naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.
Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami- w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 rok życia, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny- w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Na żądanie organu- odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.OPŁATY

Nie podlega opłatom

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję


INFORMACJE DODATKOWE

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
2. Odbiór dowodu osobistego złożonego w formie elektronicznej może nastąpić jedyni osobiście w organie gminy do którego wniosek złożono (wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
3. Formularz można przesłać na:
http://epuap.gov.pl/
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
/3c2dygp08b/Skrytka

4. Wniosek  składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
a) Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
       b) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
c) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
d) Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo , w imieniu której wniosek składa kurator

5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:
a) Małoletni którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność małoletniego w celu potwierdzenia tożsamości ( z obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia);
b) Małoletni którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo  dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości)
6. W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym ( poza zmianą adresu zameldowania )należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

 
Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
21 marca 2015 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-26 14:20:26
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska