Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie dowodu osobistego
Opis Wydanie dowodu osobistego
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr  21  Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)  
fax:(91) 38 72 619  

e-mail: ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (.Dz.U z 2021 r., poz.816 z późn.zm)
2.Rozporządzenie MSW z dnia 5 października 2021  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2021 poz.1865 z poźn.zm)SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu osobistego.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego",
2. 1 kolorowe zdjęcie;
3. Dotychczasowy dowód osobisty  lub paszport lub inny dokument ze zdjęciem - jeśli taki posiadasz;
4. Jeśli osoba która nabyła obywatelstwo polskie  - dokument podróży (np. paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskanie obywatelstwa polskiego;
5. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic , opiekun lub kurator.
6. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończył 5 roku życia.  


OPŁATY

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję.INFORMACJE DODATKOWE

1. Co to jest e-dowód - https://goc.pl/web/e-dowod;
2. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuję się:
  - co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
  - lub niezwłocznie w przypadku np: zamiany danych zawartych w dowodzie osobistym; zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje posiadacza dowodu osobistego lub uprawdopodobnienie przez     posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w tym serii i numeru dowodu osobistego;
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa  osobiście się w siedzibie organu j gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12 r.ż można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufany lub podpisem osobistym.

Odbiór dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty odbierasz w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś/ -aś wniosek.
2. Dowód osobisty  dla dziecka w weku poniżej 12 roku życia odbiera rodzic, opiekun.
3. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 12 do 13 roku życia odbiera rodzic , opiekun ale dziecko musi być obecne przy odbiorze , aby sprawdzić zgodność odcisków palców;
4. Dowód osobisty dla dziecka w wieku 13 roku życia odbiera rodzic, opiekun. Dziecko musi być obecne przy odbiorze aby sprawdzić zgodność odcisków palców, nadać  PIN-y. Dowód osobisty może samodzielnie odebrać dziecko.
5. Dowód osobisty dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun, który złożył wniosek. Posiadacz dowodu osobistego musi być obecny/-na przy odbiorze dowodu.
6. Jeżeli dziecko poniżej 5 roku życia nie było obecne przy złożeniu  wniosku, a w chwili odbioru ma ukończone 5 lat , to musi cyc obecne przy odbiorze.Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
12 listopada 2021 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-02-15 13:14:37
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska