Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
Opis Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich

- Inspektor ds. ewidencji ludności

pok. nr  21  Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)  
fax:(91) 38 72 619  

e-mail: ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej
   Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr190 poz. 1360
   z  późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Z 2004r. Nr 25 poz. 219 z poźniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r.
  w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z2004 Nr 42 poz. 388 ).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpisanie do rejestru wyborców.


WYMAGANE DOKUMENTY

1.Dla obywateli polskich:
- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców z podaniem nazwiska, imion, imienia ojca, daty urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL i adresu zamieszkania
2.Dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej:
- Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość
- Pisemna deklaracja wnioskodawcy, w której podaje:
  * Swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RzeczpospolitejPolskiej
  * Nazwę okręgu wyborczego lub miejscowości w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców
  * Oświadczenie o zamiarze korzystania z czynnego prawa wyborczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 * Oświadczenie, że w państwie swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.


OPŁATY

Nie podlega opłatom.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Decyzje o wpisanie do rejestru wyborców w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
2.Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się bez zbędnej zwłoki.
3.Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu  wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

O decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowego Sądu Rejonowego za naszym pośrednictwem w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

- W Urzędzie Miejskim  prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stałe zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
- Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowanymi na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
- Wyborca nie będący obywatelem polskim, ale kraju członkowskiego Unii Europejskiej, stałe zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do korzystania z praw wyborczych ma prawo zostać wpisany do rejestru wyborców – część B, na wniosek złożony nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.
- Wyborcy stałe zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
28 października  2009r. 
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-02-20 11:15:03
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska