Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie na pobyt czasowy
Opis Zameldowanie na pobyt czasowy
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr  21 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)
fax: (91) 38 72 619

e-mail: ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 24 ust.1, 2 pkt 1, ust 3 i ust.4, art.25 ust 2, ust.3 i ust.4, art.26, art. 27, art.28, art.30 ust.2, art.32 ust.2, 3, 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2010 r. Nr 217 poz.1427 z późn.zm)
2. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia  29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn.zm),
3. Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dz.Uz z 2014 r. poz.1628 z późn.zm)
4. Art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.267 z późn .zm)

                                                           
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz "Zgłoszenia pobytu czasowego/Temporary Residence Registration From" (odrębny dla każdej meldującej się osoby, również dla dziecka)
2. Do wglądu:
a)dowód osobisty
b)tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna,
         wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna,
         decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu
3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika  dodatkowo:
a)pisemne pełnomocnictwo do zameldowania na pobyt czasowy;
b)dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku
         inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaję osobie na jej wniosek  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - opłata 17 zł.

OPŁATY

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności zameldowania na pobyt czasowy - 17 zł.
3. Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

INFORMACJE DODATKOWE

1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba  sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego zameldowania
3. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem w formie o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.267 z późn .zm)po okazaniu przez pełnomocnika - do wglądu jego dowodu osobistego, z w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości

Inne Sporządził
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
21 marca 2015 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-26 14:20:26
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska