Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Władze Miasta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Sekretarz
    
Andrzej Kuliberda


Kontakt
Telefon
91 3872984 wew.103
Fax
91 3872619
E-mail
sekretarz@trzebiatow.pl
Dyżury
-
-
Zadania
1. Do zadań Sekretarza Gminy należy:
1/ kierowanie bieżącą pracą Urzędu,
2/ wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych,
3/ w uzgodnieniu z burmistrzem zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu,
4/ kierowanie na wyjazdy służbowe dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
5/ sprawowanie nadzoru nad działalnością referatów i jednostek organizacyjnych w zakresie: organizacji jednostek, realizacji uchwał i wytycznych rady i burmistrza oraz przygotowaniem uchwał i innych materiałów na sesje Rady Miejskiej,
6/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przystępowaniem do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,
7/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych gminy, poza sprawami przydzielonymi referatom, w tym także:
  a. tworzenie ośrodka pomocy społecznej,
  b. tworzenie i likwidacja instytucji kultury,
  c. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4/ koordynowanie działań pomiędzy referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy, rozstrzyganie sporów kompetencyjne,
5/ przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
6/ rozpatrywanie skarg na działalność pracowników Urzędu,
7/ w uzgodnieniu z burmistrzem realizowanie polityki kadrowej i płacowej urzędu,
8/ planowanie kosztów utrzymania urzędu i prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
9/ podpisywanie umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
10/ wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia burmistrza,
11/ przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
12/ udzielanie prasie informacji o działalności gminy.
13/ prowadzenie  spraw:
  a. uchwalania statutu gminy,
  b. tworzenia jednostek pomocniczych gminy,
  c. ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia
     do korzystania oraz środków budżetowych,
  d. przyjmowania zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
  e. określania sposobu wykonywania uchwał rady,
  f. przystępowania gminy do związków lub stowarzyszeń międzygminnych,
  g. współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
  h. określania regulaminem organizacyjnym organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu,
  i. tworzenia i rozwiązywania Straży Miejskiej,
  j. powoływania i odwoływania Komendanta Straży Miejskiej,
  k. nadawania regulaminu Straży Miejskiej, określającego jej szczegółową strukturę organizacyjną,
13/ prowadzenie  spraw współdziałania z organami władzy państwowej, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, mniejszościami narodowymi oraz kościołami i organizacjami wyznaniowymi w sprawach ogólnych nie przypisanych do zakresu działania referatów lub jednostek organizacyjnych gminy,
14/ sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP.

2. Sekretarz Gminy jest Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych. Do zadań Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych należy:
1/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2/ ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3/ kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
4/ szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5/ zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
6/ opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 października 2013
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 11393490 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony